Co je vlastně ten marketingový plán?

Co je vlastně ten marketingový plán?

Marketingový plán je nástroj, jehož prvořadým cílem je vylepšit Vaše obchodní výsledky, a to prostřednictvím realizace efektivních marketingových aktivit. Jeho příprava je proto pro malé firmy kriticky důležitá.

V marketingovém plánu

  • provádíte analýzu současného stavu svého podnikání: definujete a popisujete Vaši společnost, nabízené produkty a služby, Vaši konkurenci a další vnější faktory.
  • plánujete, jak bude Vaše firma vypadat v budoucnosti: stanovujete firemní obchodní a marketingové cíle a strategie pro jejich dosažení, rozpracováváte je do konkrétních marketingových kampaní a aktivit, definujete pro ně potřebné finanční a jiné zdroje, stanovíte způsoby vyhodnocování úspěšnosti marketingových aktivit.

Marketingový plán není izolovaný dokument – velice úzce je spojen s obchodním plánem (businessplánem) celé Vaší firmy, nebo může být přímo jeho součástí. Marketing je jednou z klíčových činností Vaší firmy a Vaše marketingové cíle proto musejí být úzce korespondovat s firemními cíli definovanými v obchodním plánu a všestranně je podporovat.

Marketing je záležitostí celé firmy

Moderní marketing není pouze záležitostí marketingového oddělení firmy, ale na jeho realizaci se podílí prakticky celá firma. Je proto důležité s Vaším marketingovým plánem seznámit všechny zaměstnace, a ještě lépe – zapojit je již do přípravy plánu a získat tak zpětnou vazbu ze všech oddělení Vaší firmy. Pro malé firmy je velmi důležité vytvořit jednoduchý a výstižný několikastránkový marketingový plán, který je snadno pochopitelný a je akceptován a podporován zaměstnanci firmy.

Plan is nothing, planning is everything !

V titulku odstavce jsem si dovolil ocitovat známé rčení, které pokládám za dosti výstižné, a které má nadřadit výsledku vašeho úsilí – tedy dokumentu s marketingovým plánem – vlastní proces plánování (pozn. : domnívám se, že přesnější by bylo rčení “Plan is something, planning is everything” – i vlastní plán je důležitý, pokud s ním ovšem systematicky pracujete, viz další odstavec). Během přípravy plánu zpracováváte fakta, ujasňujete si mnohé souvislosti a předvídáte další vývoj Vaší firmy, nejlépe v několika scénářich. Tak vlastně vytváříte možné modely Vaší firmy v budoucnosti a z jednotlivých variant vybíráte tu nejvhodnější – z hlediska úspěšnosti Vaší firmy, její profitability, výkonnosti, finančních toků, a v neposlední řadě minimalizace podnikatelských rizik.

Nástroj pro systematickou marketingovou práci

Marketingový plán se většinou zpracováná pro období jednoho roku (střední a větší firmy zpracovávají navíc víceleté strategické plány). Je to dokument, se kterým byste měli – myslíte-li to s marketingem vážně – pracovat po celou tu dobu průběžně a systematicky. Nemá smysl investovat Váš čas, nemalé úsilí a peníze pro to, abyste vytvořený plán založili do šuplíku či šanonu a oprášili jej až za rok, až budete přípravovat plán nový. Marketingový plán není statický a dogmatický dokument. Některé Vaše předpoklady, které jste začlenili do marketingového plánu, se nemusí ukázat postupem času jako správné. Podmínky na trhu se mohou během roku výrazně změnit a do hry mohou vstoupit faktory, které prostě nebylo možno vzít při plánování do úvahy. Je proto potřeba sledovat a hodnotit, zda Vámi zvolený model je stále funkční – tzn. zda Vaše reálné výsledky zajišťují splnění cílů v marketingovém plánu. Vhodné je – minimálně jedenkrát za kvartál – marketingový plán zrevidovat a případně jej upravit či doplnit podle aktuální situace.

Předvídání budoucnosti, systematické plánování a vyhodnocování výsledků a plnění cílů tak výrazně přispěje k tomu, aby Vaše firma byla dobře připravena a obstála v náročném konkurenčním prostředí !

Od roku 2002 pracuji na volné noze jako marketingový specialista, copywriter a konzultant. Zaměřuji se zejména na marketing malých firem a poznatky a zkušenosti z této oblasti publikuji na serveru promarketing.cz. Více informací...